0344–631372 | 0638894744‬
info@pro-kids.nl

Huurvoorwaarden

Art.1
Huren is gebruiken als waren de matrialen van u zelf, dat betekent dat u altijd toezicht houdt, spullen niet onbeheerd achter laat, en gebruikt voor het doel waar voor ze gemaakt zijn.

Art.2
Worden de matrialen gebruikt (misbruikt) anders dan dat ze bedoeld zijn dan is de daar uit voort vloeiende schade voor de gebruiker cq huurder.

Art.3
Schade onstaan bij normaal gebruik is voor de verhuurder.

Art.4
Ga nooit als huurder reparaties uitvoeren maar neem contact op met de verhuurder wat te doen.

Art.5
Verhuurder is niet aansprakelijk voor letsel, schade, of andere kosten die onstaan zijn tijdens het gebruik van het gehuurde.

Art.5
Verhuurder is gehouden aan het gebruik van gekeurd matriaal zoals bedoeld in de wet speeltoestelen.

Art.6
Afzeggen van het gehuurde door de verhuurder is alleen dan toegestaan als er spraken is van overmacht situatiie, en de verhuurder houdt zich te alle tijden het recht voor om niet te plaatsen, als de omstandigheden volgens zijns inziens onverantwoord zijn dan wel zouden kunnen worden in periode zoals die vooraf zijn afgesproken in de overéénkomst. Nadat de overéénkomst gesloten is en bevestigd (hierbij geldt zowel mondeling, schrift, mail of anderssinds) is de huurder het minimale van 50% van het factuur bedrag verschuldigd aan de verhuurder.

Art.7
Het aanbrengen van banners, stickers, vlaggen of andersinds is verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder, mocht hierdoor schade onstaan dan worden de kosten hiervan verhaald op de huurder.

Art.8
Onderverhuur of door verhuur zonder toestemming is niet toegstaan.

Art.9
Het verplaatsen van het gehuurde naar een andere locatie als opgegeven bij de reservering is niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder.

Art.10
Legitmatie is verplicht.

Art.11
Prijzen zijn altijd excl. BTW.

Art.12
Huurder geeft met het accepteren van de opdracht, aan kennis te hebben genomen van de huurvoorwaarden.

Art.13
Claims: worden alleen binnen 3 werkdagen na het evenement in behandeling genomen waarna de verhuurder gehouden is aan maximaal aantal van 5 werkdagen om te reageren dan wel met een oplossing te komen.

Art.14
Gehuurde artikelen kunnen afwijken van de bij getoonde foto, neemt niet weg dat er in alle redelijkheid vanuit gegaan mag worden dat het zo dicht mogelijk in de buurt komt bij het geen getoond is op de bijgevoegde foto.

Art.15
Het is de huurder die verantwoordelijk is voor de stroomvoorziening en deze dient dan ook zelf te informeren bij de verhuurder naar de benodigde stroom voorzieningen van het gehuurde, claims die te maken hebben met de stroomvoorziening worden afgewezen.

Art.16
Bij het bezorgen wordt er ook geplaats met hulp van de kant kant van de huurder (en dit geldt alleen voor de echt grote attracties dus vraag dit na bij uw reservering), wilt u helemaal geen hulp bieden bij het opstellen/opruimen dan dient u dit aan te geven zodat wij daar rekening mee kunnen houden in de te maken offerte.

Art.17
Gebruik is ten alle tijden voor eigen risico en de verhuurder is dan ook niet aansprakkelijk voor schade of letsel in welke vorm dan ook.

Art.18
Bij het niet volgens afspraak retouneren van het gehuurde is het de verhuurder voorbehouden de extra tijd en anders gemaakte kosten in rekening te brengen bij de huurder.

Art.19
Vergunningen en andere plaatselijke verordeningen die nodig zouden kunnen zijn om op een bepaalde lokatie te plaatsen horen tot de verantwoordelijkheid van de huurder. En bij het niet door kunnen gaan van het evenement omdat vergunningen of andere benodigdheden niet in orde zijn, is de huurder aansprakkelijk voor de geleden schade.

Art.20
De gestelde daghuurprijs is van 0:00 uur tot 0:00 van de daarop volgende datum of anders afgesproken dan wel vastgelegd in de orderbevestiging.

Art.21
Alle schadeclaims die voortvloeien uit het niet werken van een attractie danwel een gehuurde machine (ook inkomstenderving valt hieronder) is bij voorbaad niet ontvankelijk en zal door ons worden afgewezen.

Art.22
Betalingen geschieden binnen 14 dagen per bank of á contant bij het ophalen van de matrialen.